Dopouští se migranti více násilných trestných činů než Němci?

Dopouští se migranti více násilných trestných činů než Němci?

Dopouští se migranti více násilných trestných činů než Němci? Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann (CSU) mluvil v rozhovoru pro pondělní vydání deníku Passauer Neue Presse o „zvýšeném riziku“ a odvolával se při tom na kriminální statistiku.

Také předseda duryňské AfD Björn Höcke se v neděli na předvolebním shromáždění v Cottbusu vyjádřil podobně.

Tvrzení: u migrantů je vyšší riziko násilné kriminality.

Zhodnocení: částečně správně.

Fakta: počet případů násilné kriminality v posledních dvou letech klesl. Mezi násilnou kriminalitu jsou v policejní statistice mj. zahrnuta nebezpečná a těžká ublížení na zdraví, loupeže, vraždy, zabití, znásilnění a sexuální nátlak.

Zásadně platí: do statistiky jsou zahrnuty jen policií registrované případy – temné pole nenahlášené kriminality se tam neobjevuje. „Policejní kriminální statistika není přesným zrcadlem kriminální skutečnosti, ale v závislosti na druhu deliktů více či méně silným přiblížením k realitě“, uvádí se ve statistice k r. 2018.

Přistěhovalci jsou u určitých násilných činů nadprůměrně zastoupeni

Spolkový kriminální úřad (BKA) se ve své zprávě o stavu kriminality v Německu v r. 2018 (Bundeslagebild 2018) zabývá kriminalitou v kontextu s přistěhovalectvím. Vyplývá z ní, že u určitých násilných deliktů jsou nadproporčně zastoupeni přistěhovalci. Platí to např. u trestných činů proti životu (14,3 %). Ve srovnání s předchozím rokem se však jedná o pokles (2017: 15,0 %).

U ublížení na těle a loupeží byl podíl s minimálně jedním podezřelým přistěhovalcem v r. 2018 10,7 %, což oproti předchozímu roku představuje mírný nárůst (2017: 10,3 %) a nejvyšší stav za pět let. U trestných činů proti sexuálnímu sebeurčení byl v minulém roce podíl s jedním podezřelým přistěhovalcem 11,8 % (2017: 11,9 %).

Složení věku a pohlaví jako příčina nadproporčního podílu migrantů

Zpráva ale také ukazuje důvod pro nadměrný podíl podezřelých přistěhovalců u určitých trestných činů: tím je struktura věku a pohlaví této skupiny. Přistěhovalci podezřelí ze spáchání trestných činů ohrožení života byli téměř výlučně muži (97 %) a ve více než 70 % mladší 30 let. Z kriminálních statistik vyplývá, že skupina mladých mužů mezi 14 a 30 lety je – nezávisle na místě původu – ta, která se nejčastěji podílí na násilné kriminalitě.

Podíváme-li se na demografii osob hledajících ochranu v Německu všeobecně, výsledný obraz se ještě utvrdí: podle údajů spolkového statistického úřadu byl ke konci minulého roku jejich průměrný věk 29,4 let. Podíl mužů činil téměř 63 %. Průměrný věk německého obyvatelstva byl ke konci r. 2017  45,4 let, z toho bylo kolem 49 % mužů (nejnovější dostupná data).

Rozdíl mezi přistěhovalci podle perspektivy pobytu

Dále je třeba u migrantů třeba rozlišovat mezi těmi, jejichž pobyt byl povolen a těmi, kteří v Německu nemají perspektivu. Zatímco ti s perspektivou se dopouštějí (násilných)trestných činů spíš podprůměrně, jsou osoby bez vyhlídky na pobyt a práci u těchto deliktů zastoupeny nadprůměrně často.

„Nyní k nám nepřehlédnutelně přichází lidé z jiných kulturních okruhů, v jejichž vlastech není absence násilí, tak jak je u nás zvykem, samozřejmá“, uvedl v rozhovoru bavorský ministr vnitra. Tím naznačuje, že by sklony k násilí mohly být podmíněny kulturně. Sociolog Clemens Kroneberg ovšem vyjádřil své pochybnosti: „Jestli někdo má sklony k násilí, záleží na mnoha faktorech.“ Uvnitř těchto zemí existují obrovské společenské rozdíly a nelze mluvit pouze o jedné kultuře jedné země, která automaticky vede k násilí. „Považovat kulturu země původu za hlavní příčinu jen tendenčně šíří strach, posiluje předsudky a vede k paušálnímu podezření proti spoluobčanům z určitých prostředí.“

Pozn. red.: jak uvádí bavorský deník Passauer Neue Presse, sklidil bavorský ministr vnitra Herrman za své paušalizující přirovnání kritiku jak z řad sesterské CDU, tak i od opozice. Herrmann ovšem v uvedeném rozhovoru zmínil také to, že současná podoba dublinských smluv nefunguje: „Nemůžeme nechat všechny problémy na zemích, které tvoří vnější hranici EU. Tak, jak je systém nastaven nyní, nefunguje. Protože ne všichni dodržují pravidla.“Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: